Heritage and Employment. LECU Project

Abstract

Des de fa anys, la gestió del patrimoni, s’ha convertit en un sector recurrent en la literatura política i acadèmica que parla sobre els nous nínxols emergents d’ocupació. Ja en 1992 la Tercera Conferència Europea dels Ministres responsables de la protecció del patrimoni apuntava, en la seua anàlisi anticipatòria (Resolution No. 3 on the Priorities of a Pa-european Cultural  Heritage Project), que calia explorar les connexions entre els aspectes socials de la preservació del Patrimoni i les pròpies polítiques d’ocupació, per la qual cosa implícitament intuïen unes grans expectatives sobre la possibilitats de generar ocupació en l’àmbit de la gestió del patrimoni. I en la mateixa línia insistia l’Informe Delors de l’any següent. Des de llavors, nombrosos documents europeus han incidit en el caràcter estratègic dels sectors de la cultura i el patrimoni. Com assenyala Enrique Hernández Pavón, l’esgotament de l’actual model de gestió del patrimoni té les seues limitacions més evidents en l’escassetat de recursos públics derivada de l’escenari de consolidació pressupostària. Per això, és necessària l’obtenció de recursos reunits per la posada en el mercat de productes patrimonials. Aquesta estratègia significa una major activació de la demanda interna d’aquests productes i l’enfortiment de la demanda externa, diversificant nous segments, a més de la tradicional demanda del turisme cultural. Perquè aquesta estratègia aprofite la potencialitat del mercat per als recursos patrimonials, és convenient que la posada en valor d’aqueixos recursos es vincule a altres activitats culturals, de manera que constituïsquen paquets d’emocions i coneixements associats a un lloc o a un territori. En aquestes circumstàncies, amb el present projecte es pretén identificar les principals recomanacions i bones pràctiques per a gestionar un servei d’intermediació laboral en el sector, orientat a potenciar les possibilitats del patrimoni cultural com a recurs per a la promoció de l’ocupació i millorar les condicions d’ocupabilitat de les professionals i dels professionals vinculats a l’àmbit de el patrimoni cultural.

Pau Rausell Köster (Dir.) Trini Moreno Cobos Julia Sorribes Julio Montagut Marqués Francisco Marco Serrano Tomás Minyana Beltran Vicente Coll Serrano Report Data de publicació 2012 City Valencia Institution Consejería de Economía Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía