Una aproximació econòmica a les Societats Musicals

Abstract

El present treball és un extracte d’un primer pas per a un projecte de major profunditat que pretén realitzar un estudi sobre la dimensió socioeconòmica de les Societats Musicals. Per a això, una vegada posada de manifest la rellevància i significació de les Societats Musicals a la Comunitat Valenciana, tractem d’enquadrar la seua complexa delimitació organitzativa i institucional en el marc de la teoria de les organitzacions sense ànim de lucre, aspecte aquest que ens permet explicitar moltes de les característiques i funcions que defineixen les activitats de les societats musicals. Finalment, a partir de la caracterització de les societats musicals com a unitats no assistencials multiproducte, realitzem unes anotacions descriptives sobre els aspectes productius d’aquestes societats.

Rausell Köster, P. Estrems, J. A. Article de premsa Data de publicació 1999 Journal CIRIEC-España, Revista De Economía Pública, Social Y Cooperativa Volume 31 Pages 149-186