Poder i cultura. L’origen de les polítiques culturals

Abstract

Les pretensions inicials d’aquest text consistien a aproximar-se a l’anàlisi de les polítiques culturals, entenent que aquestes, dins de l’àmbit de l’acció pública, havien quedat excessivament al marge dels camps d’interés dels investigadors de les ciències socials. La pròpia singularitat de l’autor en l’entorn i temàtiques d’investigació del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de València, van provocar que les nostres primeres preguntes consistiren a intentar endevinar per què la política educativa, sanitària, social, econòmica, ambiental, susciten molt més interés des del punt de vista de la investigació que les polítiques culturals. Paradoxalment, des de les albors de les civilitzacions, el poder ha pres decisions sobre quins béns culturals produir, consumir i distribuir, i potser molt abans que sobre altres àmbits de la vida col·lectiva. És ben cert que les polítiques culturals, a nivell pressupostari, en les societats occidentals del benestar, ocupen sempre posicions més aviat modestes, i podríem pensar que aquesta jerarquització de les prioritats públiques s’haguera traslladat paral·lelament als interessos dels investigadors. No obstant això, aquesta resposta no ens sembla del tot convincent, i intuíem des del principi que alguna cosa en la naturalesa dels propis béns i serveis culturals els feien especialment esmunyedissos per a les Ciències Socials.

Pau Rausell Köster Secció de llibre Data de publicació 1999 Llibre Políticas y sectores culturales en la comunidad valenciana. Publisher Tirant lo Blanch Capítols 1 ISBN 9788480028233