Oferta formativa, mercat laboral i perfils

Abstract
Els autors analitzen, en primer lloc, el perfil professional dels gestors de patrimoni cultural, per considerar que, donades les característiques de l’activitat de la gestió patrimonial a Espanya i les actuals discussions sobre la inserció universitària de la gestió cultural, es tracta d’un cas paradigmàtic de les dificultats que comporta definir al nostre país l’oferta formativa, el mercat laboral i els perfils professionals vinculats al sector cultural. En segon terme, i seguint el model de les tres categories aportat per X. Greffe, tracten d’acostar-se a l’estructura i composició percentual del mercat laboral lligat al patrimoni a Espanya. La principal dificultat per a aquesta tasca radica en la pràctica absència de dades i investigacions fiables. Seguidament s’apunten algunes possibilitats de creixement en l’ocupació, molt relacionades amb les polítiques públiques i el turisme cultural. Finalment, repassen les característiques de l’oferta formativa en l’àmbit de la gestió patrimonial.
Pau Rausell Köster Francesc Cabañés Martínez Ximo Revert Roldán Article de premsa Data de publicació 2005 Journal PH Boletín Del Instituto Andaluz Del Patrimonio Histórico Volume 13 Issue 54 Pages 48-54