Les pràctiques i els usos culturals dels immigrants estrangers a Gandia

Abstract
Com apareix en altres parts del present treball, el fenomen de la recent immigració és un succés compost, multidimensional i difícil d’abordar en tota la seua complexitat. L’anàlisi social, per tant, ha de partir de procediments de esquematització que en alguns casos poden arribar a extrems excessivament simplificadors. Aquest és el risc que es corre en tractar d’analitzar quins són els comportaments i actituds d’un conjunt de ciutadans que pel seu rerefons cultural resulten absolutament diversos i condicionats per factors i circumstàncies completament diferents.
Secció de llibre Llibre La inmigración en Gandía: Del cambio poblacional a la integración económica, social y cultural Publisher Universitat Internacional de Gandia.