La provisió de cultura a Espanya des d’una perspectiva de l’anàlisi regional

Abstract

La indústria de la cultura i l’oci continua sent un sector que l’anàlisi econòmica i social no presa en suficient consideració, a pesar que des d’una perspectiva àmplia es pot considerar com un dels sectors productius més importants del país. La indústria de la cultura i l’oci entra per dret propi en els sectors emergents de la «nova economia», en ser proveïdors de continguts del nou capitalisme informacional. Les conseqüències d’aqueixa postergació acadèmica són les escasses investigacions des de les ciències socials i el minso fons metodològic respecte a l’anàlisi econòmica. Des d’aquesta perspectiva, el present article aborda la metodologia factorial múltiple com una tècnica adequada per a l’anàlisi regional en el estudi de la provisió cultural. A través de l’anàlisi factorial múltiple (AFM) s’intenta sistematitzar les característiques de la provisió cultural, per als subsectors de la música clàssica, el teatre i el cinema, en cada província espanyo

Salvador Carrasco Arroyo Pau Rausell Köster Article de premsa Journal ICE, Revista de Economía Issue 792 Pages 79-92