La internacionalització de les indústries culturals i creatives espanyoles

Abstract

Els efectes de la crisi econòmica estan devastant el nostre teixit productiu, inclòs el de la indústria cultural i creativa, que ha estat un dels sectors més puixants i dinàmics de la nostra economia en els anys anteriors a la crisi amb un creixement mitjà del 4% anual en la dècada passada. L’informe posa de manifest aspectes fonamentals per a impulsar la inserció de la nostra indústria cultural en un mercat global, i ofereix una sèrie de recomanacions, tant en el terreny de la inversió i suport públic com en l’àmbit de les necessàries transformacions estratègiques del sector. Un dels puntals de l’economia espanyola té a veure amb la seva capacitat d’exportació i el paper que juga en el comerç internacional. Les Indústries culturals i creatives espanyoles tenen, generalment, altes taxes de retorn d’inversió, alts nivells de competitivitat i un capital humà més qualificat, però encara disposem d’un sistema normatiu desactualitzat que respon a una realitat basada en l’àmbit d’intercanvis analògics. Tant les normes com les polítiques han de canviar el seu enfocament de manera radical. Es destaca especialment el repte que suposa l’entorn digital, ja que representa un espai propici per a la internacionalització del sector. Repensar els models de negoci adaptant i integrant les noves tecnologies i especialment Internet, és una necessitat imperiosa, no sols pel context global en el qual competeixen les empreses, també i fonamentalment, pels canvis que per part de l’usuari s’estan produint a l’hora de consumir cultura. Una millor resposta al que esperen redunda en major consum d’oferta legal i de qualitat en Internet. Així mateix, els nous escenaris digitals permeten un major aprofitament de les economies d’escala, en presentar menors barreres d’entrada i menors costos lligats a la producció i distribució. La col·laboració entre aquests agents grans i petits i les indústries culturals, és una via per a generar oportunitats i beneficis per a tots. Per a dur a terme aquest canvi es precisa la implicació i compromís per part de tots: de la indústria cultural, dels consumidors i també dels poders públics. L’informe ha estat presentat per un dels autors, Javier Celaya, per Nicolás Sartorius, Vicepresident Executiu de la Fundació Alternatives i per Fernando Rueda, coordinador del document i Director de l’Observatori de Cultura i Comunicació

Informe Data de publicació 2013