I del procés al pla

Abstract

Article divulgatiu sobre l’evolució i l’horitzó del processos de planificació urbana.

Ramon Marrades Chema Segovia Article de premsa Journal Revista Diagonal Issue 40 Pages 16-20