Eficiència de les societats musicals de la Comunitat Valenciana

Abstract

Les aplicacions empíriques basades en les anàlisis d’eficiència resulten encara molt escasses dins del camp de les organitzacions culturals. En aquest treball s’analitza l’eficiència mitjançant un model DEA output orientat no radial que s’aplica a una mostra de 292 societats musicals de la Comunitat Valenciana. L’interés en aquesta mena d’associació cultural radica tant en la seua rellevància socioeconòmica com en el seu grau de territorialitat. Els resultats obtinguts indiquen que l’eficiència mitjana de les societats musicals de la Comunitat Valenciana se situa en el 72,66% i apunten cap a l’existència de determinades especificitats en l’oferta i la demanda dels mercats provincials en què operen.

Article de premsa Journal Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa Volume 15 Pages 117-132