Economia de la identitat

Abstract

Acceptem que l’economia com a ciència social és efectivament una plaga invasora que tracta de conquistar les diferents esferes del coneixement, el sentit i el sentiment, i s’atreveix amb la cultura (Towse, 2005), l’estètica (Mosseto, 2001), l’amor o la por (Boulding, 1973), o la felicitat (Frey, Stutzer, 2002). Així ens evitem malbaratar uns primer paràgrafs per a justificar, davant alguns recels, no sols la pertinència de l’aproximació sinó el seu, refrescant i sense prejudicis, punt de vista. Aquest assaig s’aproxima a una nova subdisciplina que irromp amb èxit, de la mà, és clar, de brillants i joves americans com Steven D. Levitt i Stephen J. Dubner, \a.freakonomics o «l’economia del qual és rar». Aquests autors apunten que «la moral representa la manera com les persones els agradaria que funcionarà el món».

Pau Rausell Köster Article de premsa Data de publicació 2006 Journal L'Espill Volume 24 Pages 26-34