Economia de la cultura

Abstract

L’article repassa les aportacions de l’economia de la cultura, com a subdisciplina de l’economia i reconeguda pel Journal of Economic Literature, a la recerca de realitats socials del País Valencià relacionades amb la cultura, la qual està bastant emparentada amb la comunicació. Des d’aquesta aproximació, destaquen els orígens de la investigació, des de meitat dels anys noranta, que provenen de: a) des de l’entorn estrictament acadèmic, b) dels treballs de planificació sectorial o territorial on s’incorpora de manera rellevant la cultura, c) dels treballs derivats de l’entorn formatiu al voltant de la gestió cultural, d) dels treballs derivats de la celebració de jornades, congressos o esdeveniments similars. A tipus de conclusió i constatant una certa contradicció cal dir que la història de la investigació en economia de la cultura al País Valencià, tot i la importància de les grans inversions en infraestructures culturals per part del sector públic és una curta història molt limitada, encara hui, a un reduït grup d’investigadors, principalment de la Universitat de València.

Pau Rausell Köster Article de premsa Data de publicació 2007 Journal Treballs De Comunicació Volume Junio Issue 22 Pages 243-256 DOI 10.2436/20.3008.01.16