Cultura per a la recuperació. Accions Estratègiques per a l’enfortiment de l’ecosistema cultural valencià, orientades cap a la transformació social, econòmica i territorial des de la cultura

Abstract

L’exercici de la política suposa estar permanentment alerta per atendre les necessitats de la complexa estruc-tura social actual. En un món dominat per l’ansietat de la immediatesa, els impactes que rep el conjunt de la ciutadania són constants i es traslladen a una velocitat vertiginosa. Si volem respondre als reptes a què s’en-fronten els diferents sectors i col·lectius professionals, els polítics hem de saber compassar les nostres accions amb els desafiaments més immediats, però sobretot ens cal anar contracorrent i pensar a llarg termini, en allò estructural i de fons. Precisament això és el que hem estat fent amb l’elaboració d’aquest document que tens a les mans: parar per reflexionar amb profunditat, escoltar els sectors i analitzar les debilitats i fortaleses de les nostres accions de govern, analitzar experiències innovadores internacionals i actuar en conseqüència, proposant el que per a nosaltres són les bases d’una transformació més que necessària del sector cultural valencià.

Al meu parer, no és possible determinar les actuacions en política cultural sense analitzar algunes claus de la cultura contemporània. En aquest sentit, la consideració dels públics potencials de la cultura s’ha convertit en un tema d’anàlisi essencial. La cultura que bona part de la societat i institucions actuals estem cons- truint està basada en un model molt més horitzontal, on predomina una tendència cap a allò participatiu i processual. El públic, divers i plural, ha guanyat protago-nisme en la pràctica cultural i ha passat de ser només un consumidor a expressar-se i participar. És per això que hem fet de la inclusió i de l’equilibri territorial principis irrenunciables en l’àmbit institucional.
L’altre element substancial en aquesta equació és el dels agents culturals i creatius, els quals formen part d’un complex sistema de producció sotmés a l’omnipresència digital. És fonamental reescriure els camps de la producció cultural en viu i propiciar nous espais d’expressió i noves capacitats per als dife- rents col·lectius professionals de la cultura. Som cons- cients que els agents culturals són el major capital creatiu de què disposem i el present Pla els dedica una atenció prioritària.

Públic i creadors són els dos pilars en què se sustenta aquest pla estratègic, el qual dona continuïtat a l’anterior Fes Cultura i proposa una trans-formació social, econòmica i territorial des de la cultura. L’actual Cultura per a la recuperació parteix també, inevitablement, del context que ha provocat la irrupció de la Covid-19. La pandèmia ha fet visible les debilitats de l’ecosistema cultural valencià, alhora ha fet emergir dinàmiques molt constructives de col·laboració entre els professionals i l’administració i ha posat de manifest (ara sí més enllà dels cercles habituals) la importància de la cultura com un bé essencial per a la nostra salut i el nostre benestar.
El marc estratègic del Pla es basa en tres eixos: salut i benestar, inclusió i recuperació econòmica. D’altra banda, contempla tres línies d’actuació amb huit accions d’impuls concretes. La primera intenta optimitzar l’ús dels recursos disponibles per part de la Conselleria, racionalitzar i ampliar els recursos que es destinen a l’acció cultural i introduir elements d’inno-vació. En aquest apartat destacaria la revisió del Circuit Cultural Valencià per convertir-lo en un laboratori d’ex-perimentació i difusió així com la redacció d’un ambiciós programa de creació i ampliació de públics de la cultura. La segona línia s’orienta a potenciar la professiona- lització dels agents culturals i creatius valencians amb mesures com la revisió del model d’ajudes, l’assistència a la internacionalització i un pla de formació que per-meta l’actualització de coneixements i l’aprenentatge de noves estratègies. Finalment, el tercer grup d’accions vol ampliar la xarxa de suport al desenvolupament cul-tural i suposarà noves oportunitats laborals per a tot l’entorn de la cultura.
Vull remarcar finalment que Cultura per a la recuperació l’hem concebut en certa manera com un pla de xoc que desenvoluparem al llarg de poc més de dos anys (2021-2023). Ha estat redactat per un equip d’experts en la matèria, profunds coneixedors de la realitat valenciana i incansables analistes de les dife- rents manifestacions culturals contemporànies. El diàleg amb ells ha sigut constant per modular objectius, marcar prioritats i per fer-los arribar les propostes que nombro-sos representants del món de la cultura han fet públiques. Aquestes propostes han format part del nostre debat polític, per això vull aprofitar aquestes línies per traslla-dar el meu agraïment a les associacions professionals que s’hi han dedicat.

Com veieu, us plantegem ací un document viu, dinàmic, però alhora ambiciós i concret, per tal d’abastar una transformació estructural de què fem, com ho fem i qui fem la cultura al nostre país. Tot per contribuir a rellançar la cultura de la mà del sector i amb la força i l’ambició que emana d’un poble valencià que vol viure la cultura com una forma de ser i d’estar, que ens allibere i ens faça més feliços, més crítics, més lliures i més justos que mai.

VICENT MARZÁ. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Ramón Marrades Paloma Medina Pau Rausell Chema Segovia Informe Data de publicació 2021 Pages 104 City Valenca Institution Generalitat Valenciana. Conselleria d'Educació, Cultura i Esport