Cultura i Producció Simbòlica a la Comunitat Valenciana. Una anàlisi sectorial i implicacions territorials

Abstract

En aquest treball pretenem presentar una descripció de les característiques i la posició d’una part d’aquest conjunt difús de la producció simbòlica que és la “cultura”, entesa en el nostre cas en un sentit molt restringit, i com es distribueix en el territori de la Comunitat Valenciana. En el punt 2 tractem d’acostar-nos a la dimensió quantitativa del fenomen en termes d’ocupació i ingressos. En el punt 3 la nostra anàlisi situa les dimensions territorials erga-intra (és a dir la jerarquia dels sistemes locals culturals dins de la Comunitat Valenciana), i erga extra (respecte a altres espais territorials d’Espanya). Posteriorment, en els punts 4, 5 i 6 tractem de descriure els trets més característics dels diferents sectors culturals a la Comunitat Valenciana, per a passar al punt 7 en el qual oferim una explicació sobre el paper que juguen les polítiques culturals en la configuració d’aquests sectors. Finalment oferim algunes conclusions.

Article de premsa Journal Arxius De Sociologia Volume 7 Pages 249-273