Cultura en la Comunitat Valenciana

Abstract
En l’àmbit de la planificació econòmica i territorial, cada vegada es va generant major consens al voltant de l’afirmació que la dimensió simbòlica d’un espai és un factor rellevant per a determinar la seua competitivitat. Els últims i precisos estudis, dirigits pel professor Ezequiel Uriel (Uriel, E., 2007), mostren que en el conjunt d’Espanya i d’acord amb les definicions estàndard dels sectors culturals, aquests sectors suposen al voltant del 3% del PIB, la qual cosa implica una posició molt pròxima a altres grans sectors econòmics (-l’any 2004, 3,07% de participació en el VAB del sector d’activitats culturals, 3,85% del VAB de les activitats lligades a la propietat intel·lectual enfront del 77% del sector de l’Agricultura Ramaderia i Pesca, o el 2,56% del sector de l’Energia-)
Pau Rausell Köster Secció de llibre Data de publicació 2007 Llibre La Comunidad Valenciana en el siglo XXI. Estrategias de desarrollo económico Pàgines 495-525 Editors Universitat de València Publisher Universitat de València ISBN 978-84-370-6924-1