Com avaluar intervencions de cultura i desenvolupament II: Una proposta de sistemes d’indicadors

Abstract

La present publicació forma part del projecte editorial de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament sobre Cultura i Desenvolupament, fruit de la voluntat d’aprofundir en aquesta línia programàtica expressada en el III Pla Director de la Cooperació Espanyola (2009-2012). L’augment d’actuacions i projectes del sector cultural, amb voluntat d’incidir en processos de desenvolupament, reclama una reflexió i conceptualització d’experiències i pràctiques que ens permeten concretar la imprescindible aportació de la cultura als Objectius del Mil·lenni. Aquestes actuacions i possibilitats no sempre troben espais perquè en prengueu coneixement i difusió, per la qual cosa aquestes publicacions es poden convertir en materials de treball i reflexió per als actors de la cooperació per al desenvolupament. A partir de la definició que donara UNESCO en 1982 (“La cultura pot considerar-se com el conjunt dels trets distintius, espirituals i materials, intel·lectuals i afectius que caracteritzen una societat o un grup social. Ella engloba, a més de les arts i les lletres, les maneres de vida, els drets fonamentals a l’ésser humà, els sistemes de valors, les tradicions i les creences”), intentem oferir anàlisis i propostes des de diferents disciplines relacionades amb la cultura, així com recopilar experiències reeixides que ens faciliten la sensibilització sobre la necessitat de la perspectiva cultural en les polítiques de desenvolupament. Els continguts i autors d’aquests treballs són de procedència molt diversa, amb la voluntat de convertir aquesta col·lecció en una plataforma divulgativa de materials sobre l’acció cultural com a factor de desenvolupament i lluita contra la pobresa. Els seus títols van dirigits a les persones interessades en aquest tema i als agents socials que intervenen en les polítiques de desenvolupament, i pretenen ser una aportació nova sobre la visió d’aquest tema des de la pràctica que s’està realitzant actualment. Aquesta col·lecció s’inscriu en l’objectiu de divulgació de l’Estratègia Sectorial Cultura i Desenvolupament de la Cooperació Espanyola, i convida tant a la seua difusió com a participar en ella a les persones i organitzacions que estan treballant en aquest àmbit de la cooperació per al desenvolupament.

Salvador Carrasco Arroyo (coord.) Olga Blasco Blasco Vicente Coll Serrano Francisco Marco Serrano Pau Rausell Köster Luis Vila Lladosa Llibre Data de publicació 2011 City Madrid Edition 1ª ed. Editors Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ISBN 978-84-8347-144-9