ANÀLISI DELS ASSISTENTS A LA PROGRAMACIÓ VEO ANYS 2008-2010

Abstract

Per a la realització del present treball, s’han realitzat un total de 980 enquestes als ciutadans que assisteixen als festivals VEO, durant els anys que s’indiquen. Les entrevistes s’han realitzat voluntàriament per personal enquestat abans d’entrar a un determinat espectacle, o immediatament després d’haver finalitzat, a l’eixida. Durant els tres anys que ha suposat el seguiment de la programació VEO, l’any 2008 van ser entrevistats 422 assistents, en el 2009 van ser 311 i, finalment l’any 2010 ho van ser 247.

Pau Rausell Köster Raül Abeledo Sanchis Francisco Marco Serrano Julio Montagut Marqués Informe Institution Econcult. Universitat de València.