Anàlisi de la frontera de recaptació de drets d’autor mitjançant PCA-MDEA: una aplicació a la Comunitat Valenciana

Abstract

L’objectiu d’aquest treball és estimar la frontera de recaptació de drets d’autor dins de les zones de recaptació en les quals s’ha dividit la Comunitat Valenciana (Espanya). Per a ser més exactes, s’empren conjuntament una tècnica de frontera no paramètrica (Modified Data Envelopment Analysis, MDEA) i l’Anàlisi de Components Principals (PCA) per a traçar una primera aproximació a la potencial recaptació de drets d’autor dins d’aquesta regió (dividida en zones de recaptació). L’anàlisi s’ha realitzat tant de manera conjunta com per sectors majoritaris (arts escèniques, musicals i audiovisuals).

Article de premsa Data de publicació 2001 Journal Pesquisa Operacional Volume 22 Issue 2 Pages 147-164