L’impacte de les indústries culturals i creatives en la riquesa de països, regions i municipis

Abstract

Aquest document compara l’impacte total de les indústries culturals i creatives (ICC) en la renda per càpita de països, regions i municipis. Estimem els efectes totals de les ICC en 78 països desenvolupats i en desenvolupament en 5 continents, en 275 regions europees i en 518 municipis de la regió europea de València, utilitzant dades obtingudes de múltiples bases de dades i quadrats menys lineals locals no paramètriques. Els efectes mitjans de les ICC són positius en les tres escales territorials, tant en llocs baixos com en llocs d’ingressos alts, i augmenten en conjunció amb augments en el desenvolupament, amb llocs desenvolupats alts i molt alts que mostren majors impactes. Els CCI són, per tant, un recurs poderós per millorar el benestar dels llocs rics i pobres en totes les escales geogràfiques; no obstant això, també actuen com una espasa de doble tall, ja que augmenten les desigualtats entre llocs.

Rafael Boix Domenech Blanca De Miguel Molina Pau Rausell Köster Article de premsa Data de publicació 2021 Paraules clau Cultural and Creative industries, income, development, well-being, inequality Journal European Planning Studies Pages 1-21 Tags tags DOI https://doi.org/10.1080/09654313.2021.1909540