D’acord amb la resolució del director general de Ciència i Investigació, per la qual es concedeixen, en 2021, subvencions destinades a millorar la formació i ocupabilitat de personal tècnic i de gestió de la I+D a través de la seua contractació laboral per entitats públiques d’investigació, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i cofinançades pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’ocupació juvenil, la proposta presentada per Econcult ha sigut seleccionada per a rebre finançament per a contractar una persona graduada en Grade in International Bussiness, una de la doble titulació d’ADE-Turisme i una altra de la doble titulació Ciències Polítiques-Sociologia

A més d’afavorir l’ocupabilitat dels joves no ocupats, amb aquestes subvencions es pretén reforçar les activitats d’investigació dels centres d’investigació públics i el rendiment d’infraestructures, equipaments cientificotècnics, laboratoris o qualsevol altra instal·lació o servei de caràcter general o d’ús comú de l’entitat, de caràcter cientificotècnic, o de gestió de la investigació

La duració de les subvencions serà de 12 mesos, podent-se prorrogar fins a 12 mesos més. La data d’inici dels contractes vindrà determinada en la resolució de concessió. La pròrroga serà sol·licitada i motivada per l’entitat beneficiària, amb una antelació mínima de quatre mesos respecte de la finalització de l’ajuda, havent de ser autoritzada per la persona titular de la direcció general competent en matèria de ciència i investigació. La concessió de la pròrroga quedarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en la línia corresponent del programa pressupostari. Els contractes s’iniciaran al 15 de novembre de 2021

La proposta d’Econcult ha sigut inclosa en la línia de subvencions amb una puntuació de 11,5 punt d’una màxim possible de 12

Resolució